Bài học Trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Nên thoát trạng thái trước khi tin quan trọng được công bố

Nội dung bài học đã khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần đăng nhập.
Đăng ký Khóa học để Mở khóa