ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập vào LỚP HỌC này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong LỚP HỌC này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

 1. Giấy phép được cấp để tạm thời tải xuống bất kỳ tài liệu có cho phép tải xuống trên trang web của LỚP HỌC nhằm để xem tạm thời, không mang tính thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được :
   1. sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
   2. sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc chia sẻ công khai nào (kể cả có tính thương mại / phi thương mại);
   3. cố gắng chỉnh đổi bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của LỚP HỌC;
   4. vi phạm bản quyền hoặc loại bỏ các ký hiệu bản quyền từ các tài liệu; hoặc là
   5. sao chép tài liệu cho người khác hoặc sao chụp tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào.
 2. Giấy phép sử dụng này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm quy định trong bất kỳ thời gian nào. Khi bị chấm dứt việc xem các tài liệu hoặc giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn đã sở hữu dù ở định dạng điện tử hay bản in.

3. Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web được cung cấp ở 'nguyên trạng'. Chúng tôi không bảo đảm, bày tỏ hoặc ngụ ý, và khước từ và không thừa nhận rõ ràng bất cứ bảo đảm thể hiện hay ám chỉ nào, bao gồm những giới hạn, về khả năng bán được hàng, bảo đảm về sự thích hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, LỚP HỌC không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, kết quả, hoặc độ tin cậy của tài liệu trên trang web hoặc các tài liệu liên quan hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

4. Những giới hạn

Trong mọi trường hợp, LỚP HỌC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, những giới hạn, thiệt hại về mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) khi sử dụng hoặc không sử dụng tài liệu trên trang web, ngay cả khi LỚP HỌC hoặc đại diện có ủy quyền đã thông báo bằng lời hoặc văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số phạm vi quyền hạn không cho phép những giới hạn về ngụ ý đảm bảo, hoặc hạn chế trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Những sửa đổi về lỗi in

Các tài liệu xuất hiện trên trang web có thể mắc các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi về ảnh. LỚP HỌC không bảo đảm rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. LỚP HỌC có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, LỚP HỌC không đưa ra cam kết cập nhật tài liệu.

6. Những liên kết

LỚP HỌC không duyệt qua tất cả các trang web được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào. Bất kỳ liên kết nào liên quan không ngụ ý sự xác thực của LỚP HỌC về trang web. Bản thân người dùng phải chịu mọi rủi ro nếu sử dụng bất kỳ trang web nào được liên kết.

7. Điều khoản sử dụng trang web có thể thay đổi

LỚP HỌC có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản hiện tại của các Điều khoản sử dụng này.

8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp do thẩm quyền của chủ sở hữu mà không liên quan đến xung đột của các điều khoản luật.