Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này điều chỉnh cách thức mà Trường thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng (mỗi người, một “Học sinh”) của Trường. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho Trường và tất cả các Khóa học do Trường cung cấp.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Học sinh theo nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Học sinh đăng ký vào Trường hoặc một Khóa học trong Trường, đăng ký nhận bản tin và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng khác, hoặc các nguồn mà chúng tôi cung cấp trong Trường của chúng tôi. Học sinh có thể đến thăm Trường ẩn danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Học viên nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Học sinh có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhưng làm như vậy có thể ngăn các em tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trường.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Trường có thể thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của Học sinh cho các mục đích sau:

Để cải thiện dịch vụ khách hàng

Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn một cách hiệu quả hơn.

Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách Học sinh của chúng tôi với tư cách là một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trong Trường của chúng tôi.

Để gửi email định kỳ

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của Sinh viên để gửi cho Sinh viên thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Địa chỉ email của Sinh viên cũng có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu, câu hỏi của Sinh viên hoặc các yêu cầu khác.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Học sinh cho người khác.

Trang web của bên thứ ba

Học sinh có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trong Trường của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trường của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Việc duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến Sinh viên của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Trường có toàn quyền cập nhật Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích Sinh viên thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách Bảo mật này theo định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Việc bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách đăng ký vào Trường, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, vui lòng không đăng ký vào Trường. Việc bạn tiếp tục đăng ký vào Trường sau khi đăng các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.