Bài học Trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Khác biệt để bứt phá - Jason Fried & David Heinemeier Hansson

Nội dung bài học đã khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần đăng nhập.
Đăng ký Khóa học để Mở khóa