Bài học Trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài học 6.1 : Yếu tố xác nhận - Phát súng lệnh trước khi vào lệnh

Nội dung bài học đã khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần đăng nhập.
Đăng ký Khóa học để Mở khóa